Commonwealth Director of Public Prosecutions

ภาษาไทย

ภาษาไทย

คำแปล

ที่ตั้งสำนักงานและรายละเอียดติดต่อ – Office locations and contact details
PDF icon [PDF] File [RTF]

ขั้นตอนในกระบวนการดำเนินคดี – Steps in the Prosecution Process
PDF icon [PDF] File [RTF]

แนวปฏิบัติสำหรับพยาน – Giving evidence in court
PDF icon [PDF] File [RTF]

ถามและตอบ – FAQ for victims and witnesses
PDF icon [PDF] File [RTF]

คำทั่วไปที่คุณอาจเคยได้ยินหรือเห็น – Commonly used terms
PDF icon [PDF] File [RTF]

นโยบายต่อผู้เสียหายจากอาชญากรรม – Victims of Crime Policy
PDF icon [PDF] File [RTF]

เหยื่อรายงานผลกระทบ – Victim Impact Statement
PDF icon [PDF] File [RTF]

นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียน – Complaints Policy
PDF icon [PDF] File [RTF]
 

เว็บไซท์ของรัฐบาลต่อไปนี้อาจให้ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ตกเป็น เหยื่อของอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงขั้นตอนในการตรวจสอบ สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขึ้นศาลและหลังการขึ้นศาล และการพาไปดูตัวอย่างห้องพิพากษาของศาล

กรุณาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าท่านเป็นเหยื่อของอาชญากรรมใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดในระดับสหพันธรัฐ ท่านอาจจะไม่สามารถขอใช้บริการบางประเภทที่อยู่ในระดับรัฐได้