Commonwealth Director of Public Prosecutions

فارسی

فارسی

ترجمه ها

Office locations and contact details – محل دفاتر و جزئیات تماس
PDF icon [PDF] File [RTF]

Steps in the Prosecution Process – مراحل فرایند پیگرد قانونی کامونولث
PDF icon [PDF] File [RTF]

Giving evidence in court – راهنما برای شاهدان در جرائم کامونولث
PDF icon [PDF] File [RTF]

FAQ for victims and witnesses – پرسش و پاسخ
PDF icon [PDF] File [RTF]

Commonly used terms – واژگان رایجی که ممکن است شما بشنوید یا ببینید
PDF icon [PDF] File [RTF]

Victims of Crime Policy – خط مشی مربوط به قربانیان جنایت
PDF icon [PDF] File [RTF]

Victim Impact Statement – قربانی بیانیه ضربه
PDF icon [PDF] File [RTF]

Complaints Policy – سیاست شکایات
PDF icon [PDF] File [RTF]

 

وب سایت های دولتی زیر می توانند اطلاعاتی مفید در اختیار قربانیان جنایات، از جمله اطلاعاتی در مورد روند تحقیقات، وقایعی که طی دادگاه و پس از دادگاه اتفاق می افتند، و تور یک دادگاه معمولی، قرار دهند

لطفا توجه داشته باشید که اگر قربانی یک جنایت مرتبط به یک جرم احتمالی دولت کامونولث باشید، ممکن است نتوانید به برخی از خدمات ایالتی و منطقه ای دسترسی داشته باشید